Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

20.09.2022 г.

ТРАКТОР ООД
подписа договор BG16RFOP002-6.002-0042-C01 от  16.09.2022г.за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, с предмет изпълнение на проект: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”.

Обща цел на проекта: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Разходи за топлоизолация на покривас топлоизолационни плочи от минерална вата, включени в Списъка на допустимите категории активи (Приложение 18.1) от процедура BG16RFOP002-6.002„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е в размер на  273 800.00 лв., от които 136 900.00 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (136 900.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране) и 136 900.00 лв. собствено съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на МСП, което, от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката.


Още новини